LEADER SCHOOL Angielski dla pracujących 50+ pracownicy MŚP BEZPŁATNIE
Projekt pt. Interaktywny angielski dla 50 + zapisz się już teraz
Projekt pt. Interaktywny angielski dla pracowników MŚP zapisz się już teraz
Kapitał Ludzki

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
do projektu RPWP.08.02.00-30-0289/15 „Dofinansowane kursy językowe i komputerowe w regionie pilskim” realizowanego przez Leader School Monika Cylwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Lp Nazwa Opis
1 Imię (imiona):
2 Nazwisko:
3 Płeć: Kobieta Mężczyzna
4 PESEL:
5 Wykształcenie*: podstawowe
gimnazjum
zasadnicza szkoła zawodowa
liceum ogólnokształcące
liceum profilowane
technikum
uzupełniające liceum ogólnokształcące
technikum uzupełniające
6 Województwo:
7 Powiat:
8 Gmina:
9 Miejscowość:
10 Kod pocztowy:
11 Ulica:
12 Numer budynku/lokalu:
13 Telefon kontaktowy:
14 Adres e-mail:
15 Status na rynku pracy: Osoba pracująca
W tym:
w administracji rządowej
w administracji samorządowej
w organizacji pozarządowej
w MMŚP
w dużym przedsiębiorstwie
prowadząca działalność na własny rachunek
inne
Zatrudniony/zatrudniona w:
Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji powiatowego urzędu pracy
Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji powiatowego urzędu pracy
W tym:
Długotrwale bezrobotna
Osoba bierna zawodowo osoba ucząca się (w trybie dziennym)
osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub w szkoleniu
inne
16 Uczestnictwo we wsparciu LLL (należy wskazać czy kandydat uczestniczył w oferowanym wcześniej wsparciu w projektach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013): Tak Nie
17 Jestem osobą niepełnosprawną: Tak Nie
18 Znajomość języka angielskiego: brak
w stopniu podstawowym (A1)
w stopniu podstawowym+ (A2)
19 Edycja szkolenia: III 2016 - I 2017
X 2016 - VIII 2017
IV 2017 - II 2018
20 Preferowane godziny spotkań:

* projekt skierowany jest wyłącznie do osób o niskich kwalifikacjach tzn. z co najwyżej średnim wykształceniem (do poziomu ISCED3)


Oświadczam, że:

wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym w ramach projektu „Dofinansowane kursy językowe i komputerowe w regionie pilskim”
wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji w ramach w/w projektu
zapoznałem/-am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dofinansowane kursy językowe i komputerowe w regionie pilskim”
świadomy/-a odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art. 233 k. k.) oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu i w załączonych do niego dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem


Słownik pojęć:

Osoby pracujące - osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność.

Osoba prowadząca działalność na własny rachunek – prowadząca działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - jest również uznawana za pracującą, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:

a) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków.

b) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach).

c) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego. d) Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”.


Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.


Osoby długotrwale bezrobotne – osoby powyżej 24 roku życia bezrobotne nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy ( >12 miesiąc).


Osoby bierne zawodowo - To osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).


Osoby z niepełnosprawnościami - w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.


Wsparcie LLL (Lifelong Learning) - termin lifelong learning (LLL) rozumiany jest jako wszelkie działania związane z uczeniem się podjętym w życiu, w celu poszerzenia wiedzy, udoskonalenia umiejętności/kompetencji i/lub kwalifikacji z powodów osobistych, społecznych i/lub zawodowych. Realizacja założeń modelu LLL może odbywać się w różnoraki sposób, m.in. poprzez: udział w szkoleniach, kursach zawodowych, studiach podyplomowych, udział w wyjazdach studyjnych, konferencjach, seminariach, zajęciach e-learningowych, organizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013.Kapitał Ludzki

Agencja Interaktywna SUN GROUP